Екипът на СЮЗО взе участие в първоначално информационно събитие по проект "Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво" в гр. Терми, Гърция

Екипът на СЮЗО взе участие в Първоначално информационно събитие по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 в гр. Терми, Република Гърция.

В рамките на проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” (“ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level”) с Акроним ACT SOCIAL и договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, на 13.12.2018 година в гр. Терми, Република Гърция се проведе Първоначално информационно събитие. Домакин на срещата бе община Терми, водещ партньор по проекта.

Водещият партньор по проекта, община Терми, бяха отговорни за организацията на събитието като събраха обществени и частни заинтересовани страни. Те бяха информирани за целите и очакваните резултати по проект ACT SOCIAL.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз,  чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение на Югозападните общини и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз, на страните-участници в Програмата, на Управляващия орган или на Съвместния технически секретариат.