Приключи международния проект EmBuild, подпомагащ обновяването на общинския сграден фонд чрез дългосрочни стратегии

Приключи международния проект EmBuild, финансиран по програмата Хоризонт 2020 на ЕК. В рамките на проекта са изготвени редица документи и помагала в подкрепа на общините за изготвяне на дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд. В рамките на проекта беше оказана помощ на пет български общини при изготвянето или актуализирането на техните планове. Специално внимание е отделено и на по-широките ползи от енергийното обновяване на общинските сгради. Повече информация за проекта и неговите резултати може да намерите на сайта http://embuild.eu/bulgaria/. Някои от най-интересните публикации, които може да бъдат намерени на сайта са:

- Таблица за обобщено събиране на изходни данни за изготвяне на общински енергийни планове за обновяване на сгради;

- Формуляр за бърза оценка на енергийното състояние на сграда;

- Образец на доклад от детайлен енергиен анализ на сграда; 

- Каталог на мерки за енергийна ефективност с ниски или нулеви инвестиционни разходи;

- Фактологическа справка за националната стратегия за обновяване на сградите.

- Фактологически справки за изготвените планове на пет български общини.

- Фактологически справки за по-широките ползи от енергийното обновяване на сгради.