СЮЗО създаде местна партньорска мрежа за развитие на градско и извънградско земеделие

На работна среща в Благоевград, в рамките на проекта AgriGo4Cities, финансиран от Транснационалната програма „Дунав“, СЮЗО създаде местно партньорство за ефективно градско и крайградско земеделие в пилотен район Благоевград.

Партньорското споразумение обхваща териториалния партньор по проекта (Сдружение на Югозападните общини) и представители на целевите групи, към които е насочен проектът - местните власти/ администрации, уязвими групи (възрастни хора и деца със специални нужди) и други заинтересовани страни.

Освен в Благоевград, такъв тип партньорски мрежи се създават в Прага, Чехия; Секешфехервар, Унгария; Улцин, Черна гора; Васлиу, Румъния; Веленье, Словения.

На тази първа среща се даде възможност на всеки един от поканените да заяви желание за участие в мрежата и да изрази своите виждания по отношение развитието на земеделието в градска и крайградска среда.

Бяха дискутирани конкретни дейности, които да залегнат в Плана за действие и да се реализират като устойчиви местни инициативи.

Предстои провеждането на поредица от обучения и работни срещи, на които да се популяризира концепцията за градско и крайградско земеделие като инструмент за включване на уязвимите групи и ускорено градско развитие. 

Партньорската мрежа ще е отворена за нови членове (физически и юридически лица) по време на изпълнение на целия проект.