Представители на СЮЗО и партньорите по проект AgriGo4Cities взеха участие в обучение за развитие на градско и крайградско земеделие

 

Представители на СЮЗО, община Благоевград, Асоциация за европейско развитие на българското село и други партньори, взеха участие в Международен обучителен семинар на тема Градско земеделие в Центъра за екологично образование (OBZ) в Мюнхен.

Обучението е част от дейностите по проект "AgriGo4Cities - Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване", финансиран по първата покана на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, в който Сдружение на Югозападните общини е партньор, а община Благоевград е пилотна за изпълнение на местните дейности.

През първия ден, програмата включваше: представяне на проекта и на добри практики в сферата на градското земеделие от Европа. В практически сесии групата представители от България разработи План за действие за реализиране на пилотни мерки по градско земеделие в района на Благоевград, като включи анализ на наличната информация към момента и крайния положителен ефект, който трябва да се постигне (за района, за местните хора и за необлагодетелстваните целеви групи на проекта).

Във втория обучителен ден, бяха представени още добри практики от Европа, както и някои практически методи и техники за планиране с широко гражданско участие. В практическата част, българската група разработи подробен профил на целевите групи за Благоевград и тества някои от представените европейски методологии за адаптация към българските условия.

Следващата част от посещението в Германия включваше учебно пътуване в района на Мюнхен, по време на което се посетиха следните обекти като добри практики: (1) Експериментална градина и представяне на проект за създаване на генетична банка от местни сортове семена; (2) Градината BUNT (Цветната градина) - проект за интеграция на мигранти-младежи чрез съвместна работа и обучение в градинарство; (3) Градините ZAK - пример за общински терен, даден под наем на местно сдружение на гражданите, живеещи в околността, като сдружението преотдава парцели на всяко семейство/домакинство за създаване на градини; (4) градината Ackermannbogen - местен проект на сдружение на жителите на един от крайните квартали в Мюнхен за оползотворяване на пустеещ парцел между блоковете чрез създаване на обществена градина, в която всички работят заедно. Примерите представят едновременно различни подходи към градското земеделие и постигането на социален ефект.