Гърмен

ОБЩИНА ГЪРМЕН
ул. "Първа" № 35
с. Гърмен, 2960
Кмет: Феим Иса 
Председател на ОбС: Ахмед Вранчев

За контакт:
Тел.: 07523 20 40; 20 47
Факс: 07523 31 79
www.garmen.bg
oba@garmen.bg 

Община Гърмен е разположена в Югозападна България, в пазвите на Западните Родопи. Тя обхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на планината. Граничи с Банска, Гоцеделчевска, Хаджидимовска и Сатовчанска общини от Благоевградска област и с Велинградска община от Пловдивска област.

Община Гърмен е разположена на 388 479 дка, от които 281 228 дка са горски фонд и 70 854 дка – обработваема земя. В района на общината се намира резерватът “Тъмната гора” с вековните дървета (над 180 г., с височина 50–60 м) ели, смърчове и буки, характерни за Западните Родопи.

Демографското развитие на общината е стабилно – броят на населението се запазва – 14 705 жители.

Село Гърмен (1 744 ж.) е административен, стопански и културен център на общината, която включва в себе си още 15 села: Ковачевица; Лещен; Горно дряново; Огняново; Марчево; Крушево; Ореше; Балдево; Дъбница; Долно дряново; Дебрен; Хвостяне; Осиково; Скребатно; Рибново.