Профил на купувача

Отмяна на тръжна процедура за доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка - CB006.2.12.122-LP-Оборудване

 

Отмяна на тръжна процедура за доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка, с референтен номер CB006.2.12.122-LP-Equipment, по обособени позиции:

ОП 1: Противопожарно оборудване и лични предпазни средства и облекло

ОП 2: Противопожарна техника

На основание т. 2.6.13 от Практическото ръководство, се прекратява процедура за избор на изпълнител с горепосочения предмет, във връзка с установени несъответствия и несъвместимост на част от оборудването, предмет на поръчката, с реалните нужди на целевата група.

В хода на процедурата бяха изпратени няколко въпроса с искане за разяснение на отделни параметри на оборудването, предмет на поръчката. 

С оглед на това поръчката ще бъде прекратена, за да се конкретизират и изяснят спецификациите на оборудването, което ще бъде доставено, за да се посрещнат по-добре нуждите на целевата група и да се постигне по-добър ефект от изпълнението на дейностите по проекта. 

Когато това бъде извършено, процедурата за избор на изпълнител ще бъде обявена отново.